سازمان دیده بان، موش را الکترونیکی موسیقی بیش از حد

If you think music making is solely the domain of two-legged humans, think again. Rats are laying down esoteric and experimental electronic beats, rhythms, and melodies too. Take a listen.  

موش دریافت مطبوعات بد است. اما هر کسی که می داند که کمی در مورد دوستان جوندگان خزدار ما آنها می داند