نمونه منطق واژه هارا و Mutilates بهترین بالیایی Gamelan ابزار

Recorded at the world-famous Skywalker Sound Studios, Sample Logic have released a new premium instrument for Kontakt, Gamelan. Expect cinematic-quality atmospheres, loops & melodic instruments.  

نیویورک، ایالات متحده:

نمایش فیلم های مختلف در مورد

GAMELAN

GAMELAN

Sample Logic Gamelan for Kontakt Player.

نمونه منطق Gamelan برای KONTAKT پلیر.

شروع از ساده ترین عنصر بذر صدا و کار بیرون با

کاربران بیشتر پرماجرا می توانید ارتفاع حتی headier از خلاقیت با استفاده از چهار تا کشف

نه کاملا آماده را به شیرجه رفتن به اعماق عمیق تر از

گفت که،

در نهایت، در همراهی با

با تشکر از

GAMELAN

Stay tuned! We have a review of Gamelan coming shortly...

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!