سازمان دیده بان تکهکاغذ ویدئو از Vermona DRM1 MKIII آنالوگ درام مصنوعی

It's analog. It's versatile. It's a drum synth. The Vermona DRM1 MKIII is it. This paper cut-style video shows it in action as a percussive sound bank. A good one to watch.  

Vermona DRM1 MKIII درام آنالوگ سینت سایزر ممکن است جدید است، اما این فیلم است و آن را

این این فیلم کمی عجیب و غریب (منظور این است که در یک راه خوب) ما را به دیدن

آنها Vermona قول

The Vermonda DRM1 MKIII standard edition.

نسخه استاندارد Vermonda DRM1 MKIII.

در این میان شما می توانید برای اطلاعات بیشتر چک کردن وب سایت Vermona و برای گوش دادن به دموی صدا با پیروی از لینک زیر.

قیمت برای DRM1 MKIII شروع در حدود 825 $ برای نسخه استاندارد.

وب سایت: http://www.vermona.com/en/products/drums-percussion/product/drm1-mkiii/

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!