رک UA ارائه آپولو رایگان ماهواره پایان، از سال توسعه

The generous folks at Universal Audio are getting festive already. They are offering anyone who purchases any Apollo rackmount interface...a FREE UAD-2 QUAD Satellite '" a $1,249 Value! Sweet!  

UNIVERSAL AUDIO، 2015 نوامبر 23

Apollo Rackmount

خرید هر یک از این آپولو Rackmounts ...

UAD-2 QUAD Satellite

... و یک UAD-2 QUAD ماهواره ای به صورت رایگان!

اگر شما به دنبال برای ساخت یک سیستم ضبط آپولو UAD-2 حرفه ای پس از این پیشنهاد باید دست رفته نیست.

فقط خرید و ثبت هر گونه رابط کاربری جدید نصب روی رک آپولو (آپولو 8، آپولو 8P، آپولو 16، آپولو و یا فایروایر) از طریق 2015 دسامبر 31، و شما

(جزئیات و محدودیت اعمال می شود -. مشاهده اطلاعات بر روی صفحه مرتبط در زیر)

اطلاعات بیشتر در اینجا.

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!