ساختمان خود را کنترل MIDI فقط ساده تر با ابزار کبود ساز جعبه کردم

Fancy making your own MIDI controller but a bit unsure about how to go about it? Livid Instruments' Builder Boxes, powered by the Livid Brain Jnr. is a fully functional plug and play device.  

A built pad MIDI controller using Builder Boxes.

یک کنترلر MIDI پد ساخته شده با استفاده از سازنده جعبه.

با استفاده از راهنمای گام به گام خود آن را می سازد

What's in the Livid Instruments Builder Box kit

چه در کیت کبود ابزار ساز جعبه ...

برای تلفن های موبایل سرگرم کننده؟ بیشتر در کبود ابزار بدانید در اینجا.

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!