بزرگ Bitwig پایان فروش سال

If you've been even slightly curious what music production is like in the Bitwig camp, then from now until Jan 15th 2015 is the time to find out, thanks to a big sale on Bitwig Studio.  

دسامبر، 2015The Bitwig پایان فروش سال بهترین معامله تعطیلات برای نسل بعدی از سازندگان موسیقی است.

اینجا تنها تعداد کمی از دلایلی که:

 • انجمن کتابخانه کنترل

  همه از این و منظمی بیشتر در سریع ترین موسیقی گردش کار در دسترس برای ویندوز، Mac OS X و لینوکس پیچیده می شود.

  Bitwig Studio End of Year Sale.

  فروش Bitwig استودیو در مغازه موسیقی محلی خود و یا آنلاین قبل از 2015 ژانویه 15 و صرفه جویی در وقت بزرگ است.

  با سلام فصل!

  Bitwig تیم

  وب سایت:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!