امواج صوتی Maserati را VX1 افزونه در فروش امروز تنها

Waves are offering Maserati VX1 Vocal Enhancer for just $29 today only (normally $125!) If you want to produce your vocals with little time and cost, this might be for you.  

تونی Maserati را در VX1 آواز تقویت: VX1 یک بسته جمع و جور برای کنترل کامل آوازی است، که آیا شما نیاز به فشار بیشتر احساسات از عملکرد ظریف یا غرق آن را در یک اتاق با تولید باند کامل است. این افزونه تا به همه شما برای پردازش آواز نیاز دارید.

کانتور 1 به شما یک استودیو یا اتاق محل برگزاری کوچک را. کانتور 2 اتاق بزرگتر با بازتابی از پیش تاخیر است، بیشتر برای سرودهای آهسته مناسب. و حد فاصل 3 برای آهنگ سرعت سریعتر مجموعه ای با یک اتاق بسیار کوچک و مطابق با پیش تاخیر.

وب سایت: http://www.waves.com/plugins/maserati-vx1

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!