جهش موج کیمیاگری مجازی، مصنوعی ترکیبی برای KONTAKT 5

Wave Alchemy have told us they are extremely excited to announce the release of Mutate - their next generation virtual hybrid synthesizer for Kontakt 5! Expect a review coming soon...  

جهش توسط آرایه ای از شکل موج اولیه طراحی و از پیش تعیین شده چند نمونه ضبط شده از یک آنالوگ بزرگ ترکیبی / دیجیتال Eurorack سیستم مدولار است که می تواند بیشتر به شکل و جهش یافته با استفاده از لایه بندی شکل موج، فیلتر، پاکت نامه، مدولاسیون گسترده، پارامتر 32 مرحله قفل و پردازش FX.

The Mutate Raw Waveforms page.

پیچ و تاب، شکستن و تبدیل شکل موج منحصر به فرد چند نمونه برای ایجاد قدرتمند

Mutate has a nifty sequencer.

برای گوش دادن به صوتی

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!