سازمان دیده بان Q

Steinberg’s latest UR range of audio interface, the UR242, was announced just over a month ago. We now had a chance to see it in person at Musikmessse 2015.  

این برنامه شامل دو کانکتور دسته کوچک موسیقی جاز با preamps MIC کلاس-AD-PRE، هر کدام با قدرت 49 V فانتوم، LED های اوج، افزایش برخی از اثرات مبتنی بر DSP بسیار ویژه کنترل، پشتیبانی سازگار کلاس، CUBASE AI و خیلی بیشتر، UR242 خواستار شد به ما برای نگاه از نزدیک و شخصی در غرفه Steinbergs.


یافتن پست های بیشتر از داستان UR242 اخبار ما در اینجا.

یافتن پست های بیشتر از استاینبرگ مستقیم اینجا .


Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!