سازمان دیده بان Olav Basoski به ساختار شکنی a موسیقی آهنگ خانه در Ableton زنده

In this short video tutorial, dance music legend Olav Basoski deconstructs the arrangement of a typical house music track in Ableton Live. The knowledge here can be applied to any DAW.  

گرفته شده از خود

خانه موسیقی است

An Instrument Rack in use in Ableton Live 9.

رک ابزار مورد استفاده در Ableton، زندگی 9.

که در آن این ویدیو را فراهم عکس فوری جالب از آرایش خانه، دوره کامل را پوشش می دهد بسیار بیشتر، از جمله ضربه

اگر چه با استفاده از Ableton زنده 9، اصول در اینجا طراحی شده است که DAW اگنوستیک، به این معنی که شما می توانید مهارت های شما در یادگیری نرم افزار موسیقی انتخابی خود را استفاده کنید.

به دانش و مهارت های خود را برای تولید موسیقی رقص بررسی تمام 29 فیلم های موجود در کل دوره،

وب سایت:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!