سازمان دیده بان مونوفونیک آنالوگ / دیجیتال سینتی سایزر ترکیبی، معین 001، نسخه ی نمایشی

What exactly is the Modal 001 synth? How different from the 002 is this analog, digital hybrid? What will it sound like? We sought to find answers to these questions at MusikMesse 2015.  

اگر شما عاشق نگاه و صدا از 002 مدال مصنوعی (شرکت بر اساس بریستول-که قبلا به عنوان مدول شناخته شده بود)، اما چیزی کوچکتر می خواستم، فشرده تر و شاید ارزان تر، و سپس مودال 001 در حال رفتن به تجدید نظر شود.


ترکیبی مصنوعی کامل آنالوگ دیجیتال و شما آن همچنین می توانید پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد آن زمانی که ما در اعلام رسمی آن گزارش تنها چند روز به اینجا.

وب سایت: معین

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!