سازمان دیده بان Elektron آنالوگ Rytm طبل ماشین در دنیای واقعی استفاده

Elektron have released a new video series showing their popular drum machine, the Analog Rytm, in action in real-world scenarios. Pick up some useful tips and tricks here.  

یک سری ویدئو گردش کار جدید از سازندگان از Rytm آنالوگ وجود دارد در حال حاضر در دسترس است. اگر شما با توجه به گرفتن نگه دارید از این جانور خوشمزه از یک ماشین درام، سپس این فیلم احتمالا شما نوسان. اگر شما در حال حاضر خود Rytm آنالوگ، پس از اتمام این ویدئو را برای برخی از راهنمایی کاری می باشد.

در اینجا آنچه Elektron در مورد سری جدید خود را می گویند:

"The new Workflow video se­ries con­s­ist of videos show­ing how to make music with Elektron mac­hines. Easy to get real world ex­am­ples, fun to watch. First out is the An­alog Rytm. Next week Workflow videos for our other mac­hines will fol­low. Watch the An­alog Rytm Workflow video here."

اطلاعات بیشتر در اینجا:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!