با استفاده از کیوبیس 8 شیار عامل SE برای سریع

In this tutorial video, Cubase trainer Matt Loel T Hepworth shows how useful Groove Agent SE can be for quickly generating drum patterns with no fuss or programming needed.  

نه تنها می تواند به شما استفاده از کیوبیس 8S شیار عامل SE به عنوان یک ماشین درام مبتنی بر نمونه (که در آن شما باعث بازدیدها درام فرد)، اما همچنین به عنوان یک بازیکن الگوی درام. بله، شیار عامل توالی ساخته شده است در. بنابراین، حتی اگر شما اصلا می دانم که خیلی در مورد برنامه نویسی الگوهای درام خود را، و یا فقط می خواهید چیزی را به سرعت مربا به، شیار عامل SE تا به شما پوشانده شده است.


: این ویدئو در شیار عامل SE از Matts البته گرفته کیوبیس 8 102: ترانه سرایان

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!