درک Soundtoys EchoBoy تاخیر پلاگین در

Soundtoys aren't your ordinary plugins. They are designed to inspire creativity in your audio processing and sound design. Joe Albano shows Echoboy in action and explains how it works in this video.  

گرفته شده از دوره کامل خود را پوشش تمام Soundtoys سرد، خلاق صوتی پلاگین، ویدئو جو Albanos معرفی EchoBoy باید دیده بان است اگر شما با توجه به تاخیر پلاگین های جدید در، و یا حتی اگر شما EchoBoy موجود در راه اندازی استودیو خود را.


جو است، راه بسیار خوبی از شکستن روند جریان سیگنال در داخل پلاگین و نشان میدهد که چگونه به استفاده از کنترل های اساسی برای اثرات مختلف، از گروه کر سرد به گرم اکو به تاخیر چند ضربه بزنید.

سازمان دیده بان دوره کامل: Soundtoys 101: بازی با Soundtoys اینجا .

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!