ابزارهای پیچ خورده منتشر DarkMorph، Sinisiter علمی تخیلی کتابخانه صدا

In collaboration with Jason Cushing and Yan Doiron, Twisted Tools have released their darkest sound library yet: DarkMorph. It's over 2.9GB and includes preset kits for Maschine, Ableton & Kontakt...  

آماده شدن برای تاریکی. DARKMORPH ارائه درام کیت، آثار سینمایی، مورف باس، passbys و ضبط شده، کاملا درست است برای پخش موسیقی و بازی تولید نیاز به یک لبه سینمایی شوم مناسب است. این بسته شامل بیش از 2.9GB از 24bit/96khz ابرداده غنی شده فایل های WAV، نمونه MP16e برای کیت REAKTOR و ایستگاه از پیش تنظیم برای MASCHINE، ABLETON، EXS24، BATTERY، KONTAKT و بیشتر.


ابزار پیچ خورده توسط Jason کوشینگ و یان Doiron از SoundMorph دست گردد، این یک کتابخانه است که از دست رفته است.

اطلاعات بیشتر:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!