سیستم رولاند 500 ماژول Eurorack

Roland are well and truly in the eurorack camp with their System-500 series of 5 modules. They've also been working on the A-01 which fits into the Boutqiue's keyboard and does a whole lot of control.  

مذاکرات استیو H با رولاند در مورد ROLAND SYSTEM-500 eurorack ماژول های سازگار (و رولاند عالی A-01 MIDI و CV رابط و مصنوعی) در NAMM 2016 است.

بسیاری در مورد چگونگی رولاند وارد عرصه eurorack عشق وجود دارد. و، احتمالا، حتی بیشتر در مورد A-01 که متناسب به مصنوعی بوتیک پیوست صفحه کلید را دوست دارم، و می تواند به انواع MIDI و دنده سازگار CV و دیگر کنترل های متصل به واقعا برخی از سرگرم کننده است. اوه، و A-01 خود را دارد 8 بیتی موتور مصنوعی مونوفونیک آن بیش از حد!

اطلاعات بیشتر:

سیستم-500:

A-01:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!