نقد و بررسی: ProjectSAM چرخش

Although marketed as a jazz film scoring instrument, ProjectSam's Swing goes further and will appeal to singer songwriters and solo producers as Hollin Jones discovers.  

جاز یکی از آن ژانرهای که چندان است

Swing

Jazz hands

برای تلفن های موبایل را به هفت بخش از ابزار سرب، گروه ها و بخش های فردی به ریتم تقسیم، اسلاید گیتار و سرعت همگام سازی شیار. در هر یک انتخاب سالم از تکه های فردی پوشش مفصل و سبک های مختلف است. بنابراین در پوشه گروه به عنوان مثال شما می توانید یک پچ از بزرگ باند آکورد پیدا کنید. مانند بسیاری از تکه های این بازدیدها در یک کلید خاص در KONTAKT نقشه برداری در سراسر یادداشت خاص می باشد. از آنجا که این ابزار رد بشن

"از طریق ترکیبی از ضبط اصلی، بیان و استفاده هوشمندانه از اثرات پردازنده، ProjectSam توانسته است به تولید برخی از تکه های صدایی طرز حیرت انگیزی واقع بینانه."

شما دریافت می کنید کلید بیشتر با ابزار قابل پخش فردی، و رابط است که بسیار مشابه برای بسیاری از تکه های. آن