نقد و بررسی: ویراستاران کلید آواز غرفه

Editor's Keys have been creating their own music hardware for a while now. They already make microphones, so a vocal isolation booth seems like a good companion. Hollin Jones puts it to the test.  

ویراستار

غرفه هایی از این در سال های اخیر بسیار محبوب شده اند. تا حدودی به دلیل آنها کردم اما عمدتا به دلیل ارزان تر آنها در واقع کار می کنند. بر خلاف نرم افزار کیت های صوتی استودیو، آن را

Somebody unplug that phone!

کسی که جدا تلفن!

Hear the difference 

این مدل ندارد

A special attachment allows connection to any mic stand

دلبستگی ویژه ای اجازه می دهد تا اتصال به هر پایه میکروفن

IT

It also folds down when not in use.

همچنین چین خوردگی زمین در زمانی که استفاده نمی.

Take a booth?

IT

قیمت:

مزایا:

منفی:

وب سایت:

Hollin Jones was classically trained as a piano player but found the lure of blues and jazz too much to resist. Graduating from bands to composition then production, he relishes the chance to play anything with keys. A sometime lecturer in videographics, music production and photography post production, Hollin has been a freelance w... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!