آماده شدن برای میکس: تنظیم موسیقی آمار امتیاز برای اسلاید باس قسمت

There's plenty of useful tips and tricks for getting the timing of your productions just right in Eyal Amir's new Cubase video course. Here's one video showing how to musically adjust hit points.  

هنگامی که آماده ضبط خود را برای مخلوط شما ممکن است در اردوگاه از بازیکن درامر / باس باید به سادگی در زمان ثبت شود. در جهان معاصر، به عنوان ایال امیر توضیح می دهد، تنظیم زمان بندی (کوانتش صوتی) ضروری برای کمک به قفل در احساس از باند است.

در این ویدئو از دوره خود را، مخلوط دبستان: باس

با استفاده از نقاط ضربه در CUBASE (یا VariAudio) ایال می یابد توجه داشته باشید که او می خواهم به ویرایش بعد به تدریج برای دقیق تر اجازه می دهد بعد.


اتمام کل دوره ویدئو در مخلوط دبستان: باس درام آهنگ (مجموعه ای در CUBASE) در AskVideo .

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!