هیچ رشته متصل: گیتار باس با هیچ رشته ایجاد کل آهنگ

No strings? No problem! Davie504, Italian-born bass player and musician shows how to create a full track using a bass with no strings.  

این فیلم فقط نشان می دهد که شما می توانید با کمی خلاقیت و آهنگی را انجام دهد. بنابراین دفعه بعد که شما

این ویدیو را بالا نشان Davie504 انجام در

[از طریق: ضربان الکترونیکی ]

دنبال Davie504 در فیس بوک اینجا .

اطلاعات در مورد روش های تولید گیتار (با رشته ها در)

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!