ویدئو جدید نشان می دهد Hackable است کنترل، ضربت بر سر، نصب و راه اندازی صوتی پلاگین بدون صفحه نمایش خیره

A new video demo shows what this smart, exquisitely crafted, retro-styled knob controller, called nOb, can do when controlling an audio plug-in from Elysia Alpha compressor without screen staring.  

برگشت در اوایل ماه دسامبر اولین سایت عمده بودند از ویژگی های یک داستان در ضربت بر سر، یک MIDI / کنترل OSC جدید طراحی شده برای تغییر راه معماران و طراحان با نرم افزار خود در تعامل است.

بنابراین، ما

nOb

و در کیکاستارتر ضربت بر سر تقریبا 85٪ بودجه با 33 روز هنوز هم برای رفتن است، نشان می دهد که وجود دارد

فیلم ما در ابتدا ضربت بر سر پیشنهاد دیدم راه جدیدی را برای کنترل پلاگین ها و DAWs های است

به جلو به تقریبا 2:15 به آن را ببینید در عمل با Elysia

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!