خسارت جدید MaxforLive آیا Glitched تا صوتی و تصویری از Trippy

If you want your audio glitchy and your visuals even more glitchy or trip, then Isotonik Studio's new Max for Live device, Damage, by NED Rush is for you. Better still, it's cheap as chips!  

سپتامبر، 2015

با فواره زدن اب و سازگاری سایفون به شما اجازه می دهد تا خروجی تصاویری به نرم افزار VJ مورد علاقه خود را محدوده می توانید یکی دیگر از ابعاد خود را اجرای Ableton زنده برای قیمت یک برگر کینگ در بزرگراه خدمات اضافه کنید ...

موجود به صورت جداگانه و یا به عنوان بخشی از

ما نمی توانیم در کلمات چه ند ماهرانه نشان بنابراین می تواند خرید فیلم زیر را تماشا قرار داده است، و با کلیک بر روی دکمه خرید در حال حاضر که!

ند راش - خسارت - خرید از استودیو Isotonik در ویمیو.

جزئیات بیشتر -

 

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!