بومی RISE ابزار معرفی

The big news is the new Native Instruments sample library for Kontakt, Rise & Hit. Also included are 2 excellent tutorial videos from AskVideo on how to create thrilling tension and suspense with it.  

برلین، 2014 آوریل 16 بومی اسناد امروز RISE منتشر شد

سازمان دیده بان 2 آموزش های ویدئویی رایگان در تاریخ ظهورمرکزی به افزایش است

RISE

Native Instruments Rise & Hit

برای سفارشی سازی بیشتر، RISE

کلیدی به مفهوم و تولید RISE

ظهور و HIT در حال حاضر برای $ 149/149/129 / 17.800 دسترس است در NI فروشگاه آنلاین. این در KONTAKT 5 و رایگان KONTAKT 5 PLAYER اجرا می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد RISE

www.native-instruments.com/riseandhit

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!