بومی اسناد اعلام 5،000 $ مسابقه دنده

Hands up who doesn't want to win this awesome collection of Native Instruments gear worth over $5,000 USD? Of course you do. And it's simple to enter... simply follow NI's new Instagram channel.  

@ NativeInstruments کانال نمایش مشخصات عمومی است که در اینجا، آوردن شما در پشت صحنه تصاویر از چرخ دنده NI، هنرمندان، حوادث و بیشتر. یکی از خوش شانس دنبال نمایش مشخصات عمومی این تنظیم ذهن دمیدن بومی ابزار های ارزش دنده بیش از 5000 $ برنده خواهد شد. را وارد کنید با پیروی @ nativeinstruments در نمایش مشخصات عمومی را به نفع خود.

Native Instruments Instagram Contest

را وارد کنید در اینجا

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!