مخلوط کردن رقص ملزومات موسیقی: فشرده سازی و پا زدن

In this video tutorial dance music mixing and mastering engineer, Daniel Wyatt, shows how to compress a standard EDM kick, the settings to start with, and reasons behind them.  

او در مورد اینکه چرا تو سخن می گوید

در این ویدئو با استفاده از Fabfilter به ضرب گلوله

او در ادامه برای نشان دادن تنظیمات او با استفاده از به حجاری صدای کلی از ضربه. این یک ویدیو آموزش واقعا مفید برای تولید هر کسی و یا مخلوط کردن موسیقی رقص است

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!