اردن Rudess حاشیه GRAND آنلاین رایگان سازی

Interested in learning more about the revolutionary SeaBoard keyboard controller from ROLI? Curious to learn tips and tricks from Dream Theater's Jordan Rudess? Join their free webinar. See below.  

ما بسیار هیجان زده تا اعلام کند که ذوق هنری رویای تئاتر کیبورد اردن Rudess خواهد شد جریان سازی زنده ROLI حاشیه در روز چهارشنبه مه 27 در 07:00 (به وقت نیویورک).

اردن خواهد شد به اشتراک گذاری راهنمایی حاشیه، ترفندهای خود و بازی تکنیک ها و نیز وجود خواهد داشت این فرصت را به او سوال بپرسید باشد. جریان خواهد اتفاق می افتد زنده از کانال یوتیوب ROLI، فقط به این لینک بروید در روز به یک بخشی از آن را.

در این میان، از اردن در عمل زیر:


وب سایت: ROLI

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!