مصاحبه: مایکی شیر

Founder of Desert Hearts, Mikey Lion and Burning Man sensation, Sabo, have collaborated on an EP, Into The Jungle. We chatted with them about tech, playing intimidate festivals and more.

مایکی شیر بنیانگذار قلب کویر است، بسیار در مورد جشنواره موسیقی، جمعی، و برچسب را از منطقه خارج شیراز آینده صحبت کردیم. آنها بخش بسیار بزرگی در انفجار از آنچه که به "جشنواره میکرو جنبش با تمرکز بر صمیمیت و حس مکان برای جامعه به نام شده است. احزاب خود را در اطراف خود می چرخد ​​1 مرحله، 1 پرنیان اخلاق ارائه 100 ساعت موسیقی بدون توقف به طبقه رقص متحده است. همه حساب، آن را یک رویداد بسیار شگفت انگیز است.

مایکی همراه با سوزاندن مرد افسانه ای سابو رو به تولید خود

بپرسید: آیا می توانید کمی در مورد چگونه شما را به تولید کردم به ما بگویید؟

مایکی:

SABO:

Mikey Lion performing at Desert Hearts

چگونه این ایده از همکاری در این EP مورد آمده است؟

مایکی:

که در زمان که نقش، یا آن را بسیار 50/50 بود؟ چگونه شکست کار است؟

مایکی: