پیشنهاد IK چند رسانه ای شما شانس برای دریافت مخلوط تسلط خود را زنده در NAMM توسط Gavin لورسن

IK Multimedia tell us you can enter the submit your mix in their contest for a chance to have it mastered by one of the world's top mastering engineers, live at NAMM 2016.  

آیا می خواهید به ترکیب خود را تسلط توسط یکی از بالا تسلط مهندسین در جهان؟

برای ورود به ترکیب خود را، به سادگی با پر کردن این فرم و آپلود ترکیب خود را به SoundCloud یا Dropbox به. ما

امروز ترکیب خود را وارد کنید!

شما می توانید گاوین لورسن در NAMM در روز و زمان زیر را ببینید:

جمعه 1/22/16 از 03:00 PST به 04:00

شنبه 1/23/16 از 02:00 PST به 03:00 PST اتاق 210 B

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!