چگونه به لایه گیتار برای ایجاد یک دیوار از اعوجاج

Taken from his Guitar Production 101: Pop Arranging Explored course, in this video Gregg Fine shows how to layer distorted guitars for a bigger, fuller sound in the mix.  

این که آیا شما تولید پاپ، و یا هر سبک، لایه بندی گیتار تحریف می تواند کمک به اضافه کردن برخی از گوشت به استخوان مخلوط کنید. گرگ زیبا کاوش در مورد چگونگی استفاده از بین 2-6 قطعات گیتار آکورد تحریف تمام قدرت بازی می تواند گوشت گاو تا تولید خود را.

در این ویدئو، گرگ است نشان دادن روش در منطق نرم افزار X. شما می توانید هر DAW البته در راه خود را به ایجاد چیزی هر دو عطف موسیقی و سر استفاده کنید.

اتمام دوره کامل، گیتار تولید 101: پاپ تنظیم کاوش ، در AskVideo برای راهنمایی های مفید و ترفندهای زمانی که تولید آهنگ های مبتنی بر گیتار.


Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!