چگونه به توسعه فراموش نشدنی، قلب، قطع، بازی ترسناک برای بخار

Do you enjoy playing first-person video games? Are you a fan of survival/horror films & games? Then you'll love The Ritual of Weylyn Island! With your help we'll play it on the Steam platform soon.  

لطفا این مصاحبه با مارتین مراقب و مارک Stope از zemaGamez آنها به عنوان بازی جدید فراموش نشدنی خود را (کفن جزیره Weylyn) توصیف، به اشتراک گذاری اسرار پشت تصاویری زرق و برق دار کاهش مرگ و موسیقی با کیفیت بالا و اتمسفر و صدا اثر، و توضیح دهد که چرا بازی خود را که باعث چنین هم بزنید در بخار نور انجمن سبز.

دفعات بازدید: مصاحبه کامل اینجا هستید:

Support the Game on the Steam Greenlight Community here:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!