چگونه به ایجاد EDM تن به تن افزایش می یابد در GARAGEBAND

Never, ever underestimate GarageBand. Logic Pro's younger sibling is powerful and easy to use with club-ready synths, loops, and drum kits built-right in.  

هنگامی که شما متوجه است که GARAGEBAND رایگان برای تمام کاربران مک است، سپس شما می توانید چه قدر برای بسیاری از نوازندگان جدی و تولید آنها نیاز به هر چیز دیگری را خریداری نیست در حالی که یادگیری مهارت خود را.

در این آموزش تصویری، گرفته شده از دوره کامل خود را: GARAGEBAND 301: EDM را ، Rishabh راجان نشان میدهد که چگونه برای ساخت یک سحر تن به تن مبتنی بر سر و صدا. در این روند شما

سازمان دیده بان ویدیو در سر و صدا سخت تن به تن بند که اینجا هستید::

اگر می خواهید برای کشف تمام GARAGEBAND

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!