تاریخی سازهای دوباره ایجاد استفاده از چاپگر 3D

Imagine being able to bring back lost vintage instruments. NPR talk to Robert Howe and Sina Shahbazmohamadi on how X-rays and 3D printers can do just that.  

در یک مصاحبه جذاب با رابرت هاو، دانشجوی دکتری در hostory موسیقی در UConn و سینا Shahbazmohamadi، مدیر سابق تصویربرداری در مرکز UConns برای انرژی پاک، NPR به نظر می رسد که چگونه تاریخی آلات موسیقی را می توان در دسترس ساخته شده است.

گوش دادن به داستان در NPR اینجا هستید::

تصور کنید که قادر به فشار یک دکمه و قادر به چاپ یک ابزار عتیقه موسیقی ماکت! آن روز است به احتمال زیاد به زودی

منبع: NPR ها


Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!