الگوهای فیلتر جارو درامز با استفاده از دلایل ریگ مصنوعی

Fancy learning how to create unique filter processed drums using Reason's Synthetic Rig? The Filter Pattern rack is incredibly usable as Mo Volans shows in this video tutorial.  

در این ویدئو، فیلتر الگوهای بسیار، از دوره کامل خود را بر روی ریگ مصنوعی عقل مو Volans توضیح میدهد که چگونه به استفاده از الگوهای مختلف، تنظیم رزونانس و استفاده از سرعت رفت و برگشت و دامنه برای ایجاد برخی از از این دنیا اثر ریتمیک و برخی با نتایج دقیق تر . (سلام چه مرطوب / خشک است دستگیره برای، درست است؟)

اتمام دوره کامل ویدئو در تمام synths و قفسه FX در دلایل ریگ مصنوعی توسط mo Volans در AskVideo اینجا .

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!