ددماو5 در حال ساخت یک قلعه مدولار در زیرزمین

It doesn't take much to get a modular synth fan excited'¦ but this picture of Deadmau5's mega modular wall is going to cause some fainting and swooning no doubt. Sure looks like fun!  

ددماو5 به تازگی یک عکس از طریق اینستاگرم در مصنوعی مدولار مارشال قلعه جدید است ساختمان در زیرزمین خود را برای تولید هفت فضائل مشترک است. این بیش از یک هفته نوشته شده بود بازگشت، اما ما واقعا می تواند آن را نمی مقاومت در برابر به اشتراک گذاری با شما در مورد شما آن را از دست رفته در آن زمان.

In Deadmau5's basement.

در زیرزمین ددماو5 است.

اگر شما تشخیص هر یک از چرخ دنده که در تصویر صورت تمایل به آن فریاد در نظرات!

منبع: اینستاگرم


Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Steve H. Publisher
Who could miss those ultra Buchla 200e systems right in front! Love the modular articles ... Keep 'em coming!!

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!