ایجاد باد FX : فیلتر کردن نویز در منطق با استفاده از ES1

In this Quick Tutorial, we'll look at how to create a classic analog synthesis sound — the sound of whistling wind — using Logic's ES1 synth.  

در این مقاله ی کوتاه ، خواهیم که چگونه برای ایجاد صدا کلاسیک سنتز آنالوگ صدای سوت باد با استفاده از نگاه synth ES1 منطق است .


مرحله 1 -- راه اندازی ES1

شروع با باز کردن منطق و انتخاب فایل


سپس ، در قسمت I / O نوار کانال در پایین و سمت چپ بازرس ، کلیک کنید و نگه دارید در پیش فرض EVP88 نرم افزار ابزار را انتخاب کنید و ES1


در نهایت ، با دوبار کلیک کردن آبی ES1 را کلیک کنید برای باز کردن پنجره ES1 :


گام 2 -- راه اندازی ES1

پیکربندی ES1 همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است :


در اینجا فهرستی از تمام تنظیمات ضروری از چپ به راست و بالا به پایین ، و آنچه را که آنها :

 • Mix is set to Sub only, because the Sub oscillator is the only one of the two that offers white noise. 
 • The Sub oscillator is set to Noise (the squiggly waveform). 
 • Drive is set to 0 (zero) to reduce distortion. 
 • Filter is set to '24dB classic' for the classic swept noise sound. 
 • The filter's Cutoff is set to about the middle position, but you can adjust that to taste. 
 • Resonance is also set to about the middle position. The increased Resonance is what gives you a sense of pitch and "whistly-ness" in the final sound. You can also adjust this to taste, but don't set it too high or it will self-resonate and provide too much of a sense of pitch. 
 • Key is set to the middle position, so that playing further up the keyboard will open the filter up a bit more and let you stack up multiple wind voices in different registers. 
 • In the bottom section, the Low Frequency Oscillator is set to a smoothed random waveform (the one at the 3 o'clock position), itself derived from white noise. Applying this to the Filter Cutoff will automatically vary the wind's pitch. Rate is set to 0.62 Hz; feel free to adjust this also. Higher frequencies will give you more active wind.
 • The slider to the left of the Router is set to the upper 3/4 of its range; this controls the basic amount of the Low Frequency Oscillator that is sent to control the filter's cutoff. In the Router itself, the filter's Cutoff is set as the destination for the Low Frequency Oscillator. 
 • The slider to the right of the Router is set to the lower 1/6 of its range; this sends a little more of the Low Frequency Oscillator to the filter's cutoff depending on your keyboard's trigger velocity.
 • Finally, the ADSR sliders are all set to Long or Full, or nearly so; this will give you long slow attacks and decays for your wind sound.


مرحله 3 -- نتیجه گیری

در حال حاضر یک زن و شوهر از یادداشت ها را بر روی صفحه کلید MIDI خود را در وسط محدوده آن بازی کنند ، و شما باید قانع کننده صدای باد زمستانی می شنوید. سعی کنید به اضافه کردن یک Reverb استفاده طولانی از طراح فضایی برای صدا حتی ghostlier :

[صوتی ID = "6749"]


و مانند همیشه ، تجربه و از آن لذت ببرید در منطق !Richard Lainhart

More articles by this author

Richard Lainhart is an award-winning composer, filmmaker, and author. His compositions have been performed in the US, Europe Asia, and Australia, and recordings of his music have appeared on the Periodic Music, Vacant Lot, XI Records, Airglow Music, Tobira Records, Infrequency, VICMOD, and ExOvo labels. His animations and short films h... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!