معرفی گوش جعبه "TQS: دودویی تپ اخترها" بانک صدا

Boxed Ear introduce "TQS: Binary Pulsars" Sound Bank for Dave Smith Instruments Prophet 08, Tetra and Mopho synthesisers.  

نوامبر 2014Boxed گوش مفتخر به ارائه TQS است: تپ اخترها دودویی برای دیو اسمیت ابزار حضرت 08، تترا و Mopho سینت سایزر - 128 نام تجاری برای تلفن های موبایل الکترونیک جدید.

Stack of Dave Smith Instruments synths.

پیامبر (ص) 08 دیو اسمیت تمام آنالوگ پلی فونیک مصنوعی است و مدل های تترا و Mopho دنبال یک معماری مشابه است. در این الکترونیک متمرکز بانک جدید، شما تازه آنالوگ پد، کنترباس، اتمسفر و arpeggios پیدا کنید. اتمام نسخه ی نمایشی ساوندکلاود: