تنظیم Beethovens شاهکارهای آیا سرگرم کننده تر از این برای تلفن های موبایل از آنجا که این موسیقی پازل گوگل ثابت

Thursday 17th December saw the launch of one of the best Google Doodle's in my opinion. In this interactive musical puzzle you're tasked with rearranging some Beethoven classics. A must-try.  

لودویگ وان بتهوون به نام خانواده است و برای بسیاری از 245 سال گذشته بوده است. اما چقدر با معلومات شما در مورد سمفونی خود قادر به آنها را با هم قطعه؟ بتهوون گوگل از 2015 دسامبر 17 یکی از doodle های لذت بخش ترین و آموزنده نشده است.

https://www.google.com/doodles/celebrating-ludwig-van-beethovens-245th-year

شما

تجلیل ویژه می رود به کسانی که این HTML5 دودل ایجاد شده است. آن را جدی است که خیلی خوب شما

خطوط موسیقی بیشتر شبیه به این لطفا Google!

وب سایت: https://www.google.com/doodles/celebrating-ludwig-van-beethovens-245th-year

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!